ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้ ด้านเภสัชศาสตร์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาด้านยาในระบบ สาธารณสุข ของประเทศไทย ทั้งทางด้านสาขาวิชาเฉพาะสหสาขาวิชา และการพัฒนาสมุนไพร

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

ค่าใช้จ่าย

รายการ นิสิตไทย นิสิตต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
1. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาตรีเป็นปริญญาเอก
2. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาโทเป็นปริญญาเอก

150,000 บาท
192,000 บาท

15,000 บาท/เทอม
15,000 บาท/เทอม

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

1,201 total views, 1 views today